Промишлен дизайн

Създали сте продукт с оригинална форма и/или опаковка, която привлича потребителите. Искате да ги защитите и да се възползвате от пазарното предимство, което ви дават. Или се притеснявате дали новата опаковка или някое изображение в нея не нарушава чужди права.

Потърсете ни. Ще ви помогнем да регистрирате дизайна в България или в Европейския съюз. Ще ви кажем дали новия продукт или опаковка не нарушават чужди права.  В случай на спор за валидността на дизайна или претенции за нарушени права върху дизайн ще защитаваме правата и интересите ви пред съответните административни и съдебни органи.