Географски означения

Произвеждате продукт, чиито качества или свойства се дължат на географското място или район. Искате да подчертаете връзката с това място, за да привлечете вниманието на потребителите върху продукта. Как да постигнете това?

Ние ще ви помогнем да регистрирате географско означение или да се впишете като ползвател на вече регистрирано такова.

Ще ви консултираме дали името или марката на вашия продукт не нарушава регистрирано  наименование за произход, географско указание или наименование на храна с традиционно-специфичен характер и дали имате право да го ползвате, а в случай на нарушение, ще защитим правата и интересите ви.