Поправка в българската езикова версия на Регламент 2017/1001 относно марката на ЕС
13.01.2021

По сигнал на Евротон патент беше извършена поправка в българската езикова версия на Регламент 2017/1001 на ЕП и на Съвета  от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз. Отстранените несъответствия се отнасят до разпоредбите на чл. 7(1), букви "в" и "г", по-конкретно, exclusively/ ausshliβlich/ exclusivement/, exclusivamente) и пр. в съответните езикови версии, беше преведена погрешно като „предимно“, вместо като „изключително“ българската езикова версия. 
 
Приетият коригендум към Регламент 2017/1001 е публикуван (Официален вестник на Европейския съюз  L 415 от 10.12.2020 г.)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001R%2804%29&qid=1610357839561