Решение по съединени дела T 281/19 и T 351/19 на Общия съд (относно включване на думата
28/06/2021

На 16.06.2021 г. Общият съд на Европейския съюз се произнесе с решение по съединени дела T 281/19 и T 351/19, в което потвърждава заключението, направено в предходни решения относно ниската степен на присъща отличителност на марката „halloumi“. Съдът посочва, че фактът на регистрацията на словна марка halloumi χαλλούμι не е достатъчен, за да осигури безусловна закрила срещу всяка по-късна марка, включваща елементите halloumi/‘χαλλούμι’. Съдът също така е посочил, че притежателят на марка halloumi χαλλούμι не е доказал повишена отличителност в резултат на използване.
Решението на Съда на ЕС може да намерите тук:  https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=242954&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=halloumi&doclang=EN&cid=9620529#ctx1